آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-05-14
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-05-14
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-05-14
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-12-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-05-14
تاریخ شروع کنفرانس
1400-12-19
تاریخ پایان کنفرانس
1400-12-19